.COVID תרומ

בעקבות המשבר התברואתי של 2020 , בתחילת המגפה, טרפה למלחמה בעניין זה בכך שהתחייבה לבצע תרומה כלכלית של 300.000€ Neolith® Group המוקדשים לשלושה בתי חולים בקסטג’ון: כולם במחוז. Hospital Universitario de La Plana- ו Hospital General Universitari, Hospital Provincial

.COVID-19 תרומה זו הוקדשה לרכשיה של ציוד מיגון עבור כוח האדם הרפואי הלוחם נגד מגפת

ניסתה להתגבר למצב Neolith® Group ,) עם תרומה כלכלית זו, וגם סדרה של צעדים מניעתיים שננקטו במפעל ובמשרדים )בהתאם להנחיות משרד הבריאות יוצא דופן זה, והראה את התחייבותה להגן על עובדיה, משפחתיהם והקהילה המקומית המתגוררת ופועלת.