Neolith® osiąga status „carbon neutral”

Wiodący na rynku producent powierzchni stawia na styl „carbon neutral”.

W 2019 r. dzięki kompensacji śladu węglowego marka Neolith® nie wygenerowała emisji CO2 na jakimkolwiek etapie prowadzonych procesów (gate-to-gate)

Neolith®, jeden z najbardziej zrównoważonych i ekologicznych materiałów ostępnych na rynku.

Aby uzyskać wysoce ceniony status „carbon neutral”, marka Neolith® zastosowała uznany na arenie międzynarodowej GHG Protocol i wdrożyła dynamiczną, kierowaną innowacjamistrategię na rzecz zrównoważonego rozwoju, połączoną ztaktyczną kompensacją emisji dwutlenku węgla o wysokiej wartości dodanej.

Zaangażowanie firmy i efekty naszych wysiłków w 2019 r.

Umożliwiło to osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla wszystkich prowadzonych działań, w szczególności dzięki pozyskiwaniu 100% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Oznacza to,że udało się wyeliminować nawet 7690 ton emisji CO2. (* Do obliczeń wykorzystano miks elektroenergetyczny 2019 opublikowany w kalkulatorze Ministerstwa Przemian Ekologicznych).

Ponadto 90 % odpadów generowanych przez Neolith® jest poddawane recyklingowi i ponownie wykorzystywane w działalności firmy lub autoryzowanych partnerów zewnętrznych; co stanowi dowód solidnego zobowiązania marki na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym.

Powierzchnie Neolith® również stanowią urzeczywistnienie wspomnianych zasad, jako że nawet 48% składu płyt uzyskuje się z materiałów pochodzących z recyklingu. (**w zależności od modelu, aby wyświetlić certyfikaty, odwiedź stronę: www.neolith.com/zona-de-descargas/#certificados).

Dokonano także modernizacji parku maszyn w celu zwiększenia efektywności energetycznej, w szczególności pieca na trzeciej linii produkcyjnej, w którym zintegrowano instalację kontroli O2 oraz ciśnienia umożliwiającą znaczne ograniczenie zużycia gazu. Należy do tego dodać ograniczenie zużycia oleju napędowego do zasilania wózków widłowych o 40%, a także zmniejszenie odpadów niebezpiecznych o 20%.

Ponadto zastosowano politykę na rzecz ograniczenia użycia jednorazowych elementów z tworzyw sztucznych, co stanowi niewielki, lecz istotny krok na rzecz neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla.

Mając na uwadze wizję, która przyświeca marce od momentu jej założenia, osiągnięcie statusu “carbon neutral”, stanowi realizację jednego z najważniejszych celów firmy.

Mar Esteve

CMO, Neolith®

Filarami działalności gospodarczej Neolith® są praktyki zrównoważone i przyjazne dla środowiska.

. ..

apawa mnie dumą fakt, że architekci, projektanci i konsumenci mogą wybierać powierzchnie Neolith, mając pewność, że inwestują w najbardziej przyjazny dla środowiska Kamień Spiekany dostępny na rynku, zwiększając w ten sposób ekologiczny charakter realizowanych projektów.
Mar Esteve

CMO, Neolith®

Ziarnko piasku

Marka Neolith® zrealizowała również szereg przedsięwzięć ekologicznych zgodnie z przyjętą strategią na rzecz zrównoważonego rozwoju. Przedsięwzięcia mają na celu kompensację i absorpcję określonej ilości emisji CO2.

Z myślą o przyszłości, jedno z przedsięwzięć zasługujących na największą uwagę będzie realizowane w Ameryce Środkowej,a jego celem będzie ochrona i zachowanie wyjątkowej różnorodności biologicznej w ramach ochrony wybrzeża gwatemalskiego. .

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw to nie tylko zapewnienie możliwie jak najbardziej zrównoważonego i etycznego charakteru praktyk biznesowych, ale także dołożenie własnego ziarnka piasku na rzecz szerszej społeczności, a w szczególności jest to niesienie pomocy tym, którzy znajdują się w trudniejszej sytuacji.
José Luis Ramón

CEO, Neolith®

W ramach projektu , Neolith® weźmie udział w staraniach na rzecz ochrony wyjątkowej różnorodności biologicznej w lasach i dżunglach, którymi wciąż może poszczycić się ten region, przyczyniając się do wyeliminowania czynników leżących u podstaw wylesiania poprzez efektywne egzekwowanie prawa, efektywne planowanie zagospodarowania terenu, działalność edukacyjną, stwarzanie możliwości gospodarczych oraz prowadzenie zrównoważonych inicjatyw w dziedzinie agroleśnictwa.

Bezpośrednim efektem działań podjętych w ramach projektu, będzie wyeliminowanie 4 mln ton CO2 do roku 2021, co odpowiada emisjom generowanym przez 440 tys. gospodarstw domowych w skali roku. Biorąc pod uwagę czas trwania projektu, który przewidziany jest na2 okres 30 lat, wartość wyeliminowanych emisji CO2 będzie bliska ok. 22 mln ton.

Ponadto projekt zapewni istotne korzyści pod względem różnorodności biologicznej dzięki ochronie ponad 400 gatunków ptaków udokumentowanych w ramach projektu oraz siedlisk wielu gatunków ssaków i gadów, w tym 30 gatunków o dużej wartości przyrodniczej.

Nasze wysiłki w ramach projektu ochrony wybrzeża gwatemalskiego przyniosą wiele korzyści, nie tylko pod względem wyjątkowej różnorodności biologicznej regionu, ale także dla zamieszkującej go ludności. Umożliwią zachowanie siedliska przyrodniczego, zapewniając jednocześnie potrzebną stymulację społecznogospodarczą miejscowej ludności, jednej z najuboższych w całej Ameryce Środkowej.
José Luis Ramón

CEO, Neolith®